Функционално предназначение: складове за търговия на фирма “Маргел”

Брой етажи: 2 (1 надземен и 1 полуподземен)

Конструкция: стоманобетонен полусутерен и стоманена конструкция за надземната част с  4 метра конзолна козирка

Вид на ограждащите елементи: топлоиолационни панели

Специфично решение: Увеличаване на полезния обем на сградата чрез използване на открита рампа с козирка, при имот с ниска плътност на застрояване.

Отличителни белези: видими конструктивни елементи, индустриален дизайн

Габаритен размер: 48х20 метра

Височина: 3,40 метра полусутерен; 6,50 метра надземна част

Обща площ: 1952 m2

Застроен обем: 9220 m3